1̼8̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̀п̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̉ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴜ̣̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼7̼6̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼:̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼5̼8̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼s̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̀п̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂̀

 

ʟᴀ̀ᴍ ᴍᴇ̣ ᴏ̛̉ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ 58 ᴄᴏ̂ ᴠɪ̣ ᴄᴏ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɪ́ᴛ ʙᴏ̛̃ ɴɢᴏ̛̃, ᴛʜᴇ̂́ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄʜɪ́ɴʜ sᴜ̛̣ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ, ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ ᴠᴀ̀ sᴇ̉ ᴄʜɪᴀ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɴᴀ̆ᴍ ɴᴀʏ ᴆᴀ̃ 76 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴆᴀ̃ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̂ ᴛᴜ̛̣ ᴛɪɴ ʜᴏ̛ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ.

ᴛʀᴏ̀ɴ 3 ᴛʜᴀ́ɴɢ ɴᴀʏ, ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴄᴏ̂ ᴛʀᴀ̂̀ɴ ᴛʜɪ̣ ᴠɪ̣ (58 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ) ᴠᴀ̀ ᴄʜᴜ́ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴆᴀ̣ᴛ ʟᴀɴ (76 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴏ̛̉ ᴛʜᴀɴʜ ʜᴏ́ᴀ) ʟᴜᴏ̂ɴ ᴆᴀ̂̀ʏ ᴀ̆́ᴘ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜɪ ʜᴀɪ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜᴀ̀ᴏ ᴆᴏ́ɴ ᴄᴀ̣̂ᴜ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴛᴇ̂ɴ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴆᴀ̣ᴛ ʜᴜ̛̃ᴜ ᴄʜᴀ̀ᴏ ᴆᴏ̛̀ɪ. ᴛʀᴏɴɢ sᴜᴏ̂́ᴛ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴛʀᴏ̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴏ̂́ ɢɪᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɪ́ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴɢᴀ̆́ᴛ ǫᴜᴀ̃ɴɢ ᴠɪ̀ ʟᴜ́ᴄ ʙᴀ̣̂ɴ ᴠᴏ̂̃ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴏɴ, ʟᴜ́ᴄ ʟᴀ̣ɪ ɢɪᴜ́ᴘ ᴠᴏ̛̣ ᴛʜᴀʏ ᴛᴀ̃ ʙɪ̉ᴍ.

ᴄʜᴜ́ ʟᴀɴ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴛᴜ̛̀ ᴋʜɪ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴄʜᴀ̀ᴏ ᴆᴏ̛̀ɪ, ᴅᴜ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́ ᴆᴀ̃ ᴄʜᴜᴀ̂̉ɴ ʙɪ̣ ᴛɪɴʜ ᴛʜᴀ̂̀ɴ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ sᴏ̂́ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ʙɪ̣ ᴆᴀ̉ᴏ ʟᴏ̣̂ɴ ᴋʜᴀ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ, ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴠɪ̀ ᴄᴀ̉ ʜᴀɪ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴆᴀ̃ ᴄᴀᴏ, ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴠɪ̀ ᴄᴏɴ ᴍᴏ̛́ɪ sɪɴʜ ᴄᴏ́ ʟᴜ́ᴄ ᴛʀᴀ́ɪ ɴᴀ̆́ɴɢ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʀᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴆᴇ̂́ɴ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴀ̆ᴍ ᴋʜᴀ́ᴍ… ɴʜᴜ̛ɴɢ ʜᴏ̛ɴ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴠᴀ̂̃ɴ ʟᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ ᴠᴀ̀ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ᴏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀ ᴛᴏ̣̂ᴄ, ʜᴏ̣ ʜᴀ̀ɴɢ ʀᴏ̂̀ɪ ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ ᴆᴇ̂́ɴ ᴛʜᴀ̆ᴍ ɴᴏᴍ, ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ 2 ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄᴏ̂́ ɢᴀ̆́ɴɢ.

ᴛʜᴇᴏ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋᴇ̂̉ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴜ́ ʟᴀɴ, 18 ɴᴀ̆ᴍ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʜᴀɪ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜᴜ́ ʟᴀ̂́ʏ ɴʜᴀᴜ, ᴋʜɪ ᴆᴏ́ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴜ́ ᴆᴀ̃ ᴏ̛̉ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ 40. ᴋʜɪ ʟᴀ̂́ʏ ɴʜᴀᴜ ᴠᴇ̂̀, ᴅᴏ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴄᴏ̂ ᴠɪ̣ ᴆᴀ̃ ᴄᴀᴏ ɴᴇ̂ɴ 2 ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ sᴇ̃ ᴄᴏ́ ᴄᴏɴ ɴɢᴀʏ ᴠɪ̀ ᴄᴀ̀ɴɢ ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̂ᴜ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴄᴀ̀ɴɢ ʟᴏ̛́ɴ ᴛʜɪ̀ ᴍᴏ̣ɪ ᴛʜᴜ̛́ sᴇ̃ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ʜᴏ̛ɴ.

 

 

ʟᴀ̀ᴍ ᴍᴇ̣ ᴏ̛̉ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ 58 ᴄᴏ̂ ᴠɪ̣ ᴄᴏ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɪ́ᴛ ʙᴏ̛̃ ɴɢᴏ̛̃, ᴛʜᴇ̂́ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄʜɪ́ɴʜ sᴜ̛̣ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ, ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ ᴠᴀ̀ sᴇ̉ ᴄʜɪᴀ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɴᴀ̆ᴍ ɴᴀʏ ᴆᴀ̃ 76 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴆᴀ̃ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̂ ᴛᴜ̛̣ ᴛɪɴ ʜᴏ̛ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ.

ᴛʀᴏ̀ɴ 3 ᴛʜᴀ́ɴɢ ɴᴀʏ, ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴄᴏ̂ ᴛʀᴀ̂̀ɴ ᴛʜɪ̣ ᴠɪ̣ (58 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ) ᴠᴀ̀ ᴄʜᴜ́ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴆᴀ̣ᴛ ʟᴀɴ (76 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴏ̛̉ ᴛʜᴀɴʜ ʜᴏ́ᴀ) ʟᴜᴏ̂ɴ ᴆᴀ̂̀ʏ ᴀ̆́ᴘ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜɪ ʜᴀɪ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜᴀ̀ᴏ ᴆᴏ́ɴ ᴄᴀ̣̂ᴜ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴛᴇ̂ɴ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴆᴀ̣ᴛ ʜᴜ̛̃ᴜ ᴄʜᴀ̀ᴏ ᴆᴏ̛̀ɪ. ᴛʀᴏɴɢ sᴜᴏ̂́ᴛ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴛʀᴏ̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴏ̂́ ɢɪᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɪ́ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴɢᴀ̆́ᴛ ǫᴜᴀ̃ɴɢ ᴠɪ̀ ʟᴜ́ᴄ ʙᴀ̣̂ɴ ᴠᴏ̂̃ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴏɴ, ʟᴜ́ᴄ ʟᴀ̣ɪ ɢɪᴜ́ᴘ ᴠᴏ̛̣ ᴛʜᴀʏ ᴛᴀ̃ ʙɪ̉ᴍ.

 

 

ᴄʜᴜ́ ʟᴀɴ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴛᴜ̛̀ ᴋʜɪ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴄʜᴀ̀ᴏ ᴆᴏ̛̀ɪ, ᴅᴜ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́ ᴆᴀ̃ ᴄʜᴜᴀ̂̉ɴ ʙɪ̣ ᴛɪɴʜ ᴛʜᴀ̂̀ɴ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ sᴏ̂́ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ʙɪ̣ ᴆᴀ̉ᴏ ʟᴏ̣̂ɴ ᴋʜᴀ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ, ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴠɪ̀ ᴄᴀ̉ ʜᴀɪ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴆᴀ̃ ᴄᴀᴏ, ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴠɪ̀ ᴄᴏɴ ᴍᴏ̛́ɪ sɪɴʜ ᴄᴏ́ ʟᴜ́ᴄ ᴛʀᴀ́ɪ ɴᴀ̆́ɴɢ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʀᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴆᴇ̂́ɴ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴀ̆ᴍ ᴋʜᴀ́ᴍ… ɴʜᴜ̛ɴɢ ʜᴏ̛ɴ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴠᴀ̂̃ɴ ʟᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ ᴠᴀ̀ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ᴏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀ ᴛᴏ̣̂ᴄ, ʜᴏ̣ ʜᴀ̀ɴɢ ʀᴏ̂̀ɪ ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ ᴆᴇ̂́ɴ ᴛʜᴀ̆ᴍ ɴᴏᴍ, ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ 2 ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄᴏ̂́ ɢᴀ̆́ɴɢ.

ᴛʜᴇᴏ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋᴇ̂̉ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴜ́ ʟᴀɴ, 18 ɴᴀ̆ᴍ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʜᴀɪ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜᴜ́ ʟᴀ̂́ʏ ɴʜᴀᴜ, ᴋʜɪ ᴆᴏ́ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴜ́ ᴆᴀ̃ ᴏ̛̉ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ 40. ᴋʜɪ ʟᴀ̂́ʏ ɴʜᴀᴜ ᴠᴇ̂̀, ᴅᴏ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴄᴏ̂ ᴠɪ̣ ᴆᴀ̃ ᴄᴀᴏ ɴᴇ̂ɴ 2 ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ sᴇ̃ ᴄᴏ́ ᴄᴏɴ ɴɢᴀʏ ᴠɪ̀ ᴄᴀ̀ɴɢ ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̂ᴜ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴄᴀ̀ɴɢ ʟᴏ̛́ɴ ᴛʜɪ̀ ᴍᴏ̣ɪ ᴛʜᴜ̛́ sᴇ̃ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ʜᴏ̛ɴ.

 

 

ᴆᴇ̂̉ ᴄᴏ́ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ ɴʜᴜ̛ ɴɢᴀ̀ʏ ʜᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ, ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜᴜ́ ʟᴀɴ ᴛʀᴀ̉ɪ ǫᴜᴀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́.

ᴋᴇ̂̉ ᴛᴜ̛̀ ᴋʜɪ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀɪ, ᴄᴏ̂ ᴠɪ̣ ᴛᴜᴀ̂ɴ ᴛʜᴜ̉ ᴛʜᴇᴏ ᴆᴜ́ɴɢ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴅᴀ̂̃ɴ, ᴛᴜ̛ ᴠᴀ̂́ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ ᴆᴇ̂̉ ᴄᴀ̉ ᴍᴇ̣ ᴠᴀ̀ ᴇᴍ ʙᴇ́ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴜ̣ɴɢ ᴋʜᴏ̉ᴇ ᴍᴀ̣ɴʜ, ᴀɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ. “sᴜᴏ̂́ᴛ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴀɪ, ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ʟᴏ̛́ɴ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ʟᴀ̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴆɪ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴆɪ ʟᴀ̣ɪ ᴠɪ̀ ᴠᴏ̛̣ ᴛᴏ̂ɪ sᴀʏ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ǫᴜᴀ́, ᴆɪ ᴛᴜ̛̀ ǫᴜᴇ̂ ʟᴇ̂ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴆɪ xᴇ ᴍᴀ́ʏ, ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴆɪ ᴠᴜ̛̀ᴀ ʟᴏ”, ᴄʜᴜ́ ʟᴀɴ ɴʜᴏ̛́ ʟᴀ̣ɪ.

ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴛʜᴀ́ɴɢ 12/2020, ᴋʜɪ ᴆᴇ̂́ɴ ʟɪ̣ᴄʜ ʜᴇ̣ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ʀᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴇ̂̉ ᴆᴇ̂́ɴ ɴɢᴀ̀ʏ ᴅᴜ̛̣ sɪɴʜ ᴛʜɪ̀ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̂́ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ xᴀ̉ʏ ʀᴀ, ᴍᴇ̣ ᴆᴇ̉ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ ᴠɪ̣ ǫᴜᴀ ᴆᴏ̛̀ɪ ᴏ̛̉ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ 104. “ᴅᴜ̀ ᴆᴀ̃ ᴆᴇ̂́ɴ ʟɪ̣ᴄʜ ʜᴇ̣ɴ ᴋʜᴀ́ᴍ ᴆᴇ̂̉ ᴄʜᴜᴀ̂̉ɴ ʙɪ̣ sɪɴʜ ᴄᴏɴ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̂́ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴇᴏ ᴘʜᴏɴɢ ᴛᴜ̣ᴄ ᴆɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ 2 ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ʜᴇ̂́ᴛ 3 ɴɢᴀ̀ʏ, ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ʟᴏ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄʜᴜ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʀᴏ̂̀ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ʀᴀ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ”, ᴄʜᴜ́ ʟᴀɴ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉.

ɴɢᴀ̀ʏ 17/12/2020, ᴋʜɪ ᴍᴏ̣ɪ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴆᴀ̃ ʟᴏ xᴏɴɢ, 2 ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜᴜ́ ʟᴀɴ ʀᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴜ́ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ɴᴀ̀ʏ ᴆᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ʙᴇ́ ʙᴏ̉ɴɢ ʜᴀɪ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜᴏ̛̀ ᴍᴏɴɢ ʙᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̂ᴜ ᴄʜᴀ̀ᴏ ᴆᴏ̛̀ɪ ᴋʜɪ ᴏ̛̉ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ ᴛʜᴀɪ ᴛʜᴜ̛́ 37, ɴᴀ̣̆ɴɢ 2.6ᴋɢ. “ɢɪᴀ̂ʏ ᴘʜᴜ́ᴛ ᴄᴏɴ ᴄʜᴀ̀ᴏ ᴆᴏ̛̀ɪ ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴏ̛̣ɪ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴍᴏ̂̉ ᴍᴀ̀ ʜᴏ̂̀ɪ ʜᴏ̣̂ᴘ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ, ᴆᴇ̂́ɴ ᴋʜɪ ʙᴇ̂́ ᴄᴏɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛᴀʏ ᴍᴀ̀ ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴜ̛́ ʀᴜɴ ʀᴜɴ ᴠɪ̀ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ. ʟᴜ́ᴄ ᴆᴏ́ ᴛᴏ̂ɪ ᴄʜɪ̉ ɴɢʜɪ̃ ᴛʜᴀ̂̀ᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴆᴀ̂̀ᴜ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴀ̉ᴍ ᴏ̛ɴ ᴄᴏɴ ᴆᴀ̃ ᴆᴇ̂́ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ̉ᴍ ᴏ̛ɴ ᴠᴏ̛̣ ᴆᴀ̃ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ ǫᴜᴀ ʙᴀᴏ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ᴆᴇ̂̉ ᴄᴏ́ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏɴ ɴɢᴀ̀ʏ ʜᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ”, ᴄʜᴜ́ ʟᴀɴ ɴʜᴏ̛́ ʟᴀ̣ɪ.

 

 

ᴛʜᴇᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ɴᴀ̀ʏ, ᴛᴜ̛̀ ᴋʜɪ ᴄᴏɴ ᴄʜᴀ̀ᴏ ᴆᴏ̛̀ɪ, ɴɢᴏᴀ̀ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴜ́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̣ɴ ʙᴇ̀, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛʜɪ̀ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴏ̂ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴀ̂ᴜ ʜᴏ̉ɪ. ᴄᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʜᴏ̉ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ: ᴠɪ̀ sᴀᴏ ʟᴀ̂́ʏ ɴʜᴀᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ sɪɴʜ ʟᴜᴏ̂ɴ ʟᴜ́ᴄ ᴛʀᴇ̉ ᴍᴀ̀ ʙᴀ̂ʏ ɢɪᴏ̛̀ ᴍᴏ̛́ɪ sɪɴʜ? ʟᴏ̛́ɴ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ʀᴏ̂̀ɪ ʟɪᴇ̣̂ᴜ ᴄᴏ́ sɪɴʜ ᴄᴏɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ? ʀᴏ̂̀ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴀ̂ᴜ ɴᴏ́ɪ ᴋɪᴇ̂̉ᴜ ɴʜᴜ̛ ɴʜɪ̀ɴ ɴʜᴜ̛ ᴏ̂ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜᴀ́ᴜ…

ᴋʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴀ̂ᴜ ʜᴏ̉ɪ ᴆᴏ́, ᴄʜᴜ́ ʟᴀɴ ᴄʜɪ̉ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ, ʙᴏ̛̉ɪ ɴᴇ̂́ᴜ ᴀɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ᴄʜᴜ́ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʜɪ́ᴄʜ, ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ǫᴜᴀɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ɴʜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴍᴏ̣ɪ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ, ᴛᴀ̂ᴍ sᴜ̛́ᴄ ᴆᴇ̂̉ ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ.

“ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴏ̂ɪ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ ɴʜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ᴠᴏ̛̣ ᴛᴏ̂ɪ ɴᴀ̆ᴍ ɴᴀʏ ᴆᴀ̃ 58 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ɴʜᴜ̛ɴɢ sᴜ̛̃ᴀ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴛʀᴀ̀ɴ ᴛʀᴇ̂̀ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ᴀ̆ɴ. ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́, ᴛᴏ̂ɪ sᴏ̛̣ ᴠᴏ̛̣ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ sᴜ̛̃ᴀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛᴏ̂́ᴛ, ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ᴀ̆ɴ sᴜ̛̃ᴀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴏɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̣ᴜ, ᴍᴀ̀ ᴄʜɪ̉ ʙᴜ́ sᴜ̛̃ᴀ ᴍᴇ̣”, ᴄʜᴜ́ ʟᴀɴ ᴋᴇ̂̉.

ǫᴜᴀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ, ᴄʜᴜ́ ʟᴀɴ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ɴʜᴀ̆́ɴ ɢᴜ̛̉ɪ ᴛᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴀ̣̆ᴘ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʜɪᴇ̂́ᴍ ᴍᴜᴏ̣̂ɴ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ʜᴀ̃ʏ ʟᴜᴏ̂ɴ ʜʏ ᴠᴏ̣ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ̂́ ɢᴀ̆́ɴɢ, ʜᴏ̛ɴ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴜ̛̃ᴀ ʟᴀ̀ ᴛɪɴ ᴠᴀ̀ᴏ ʏ ʜᴏ̣ᴄ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃, ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ ᴄᴏɴ ʏᴇ̂ᴜ sᴇ̃ ᴆᴇ̂́ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴏ̀ɴɢ ᴛᴀʏ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣.

 

 

ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ᴄᴀᴏ ᴛʜɪ̣ ᴅᴜɴɢ – ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴋʜᴏᴀ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ sɪɴʜ sᴀ̉ɴ (ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴜ̣ sᴀ̉ɴ ᴛʜᴀɴʜ ʜᴏ́ᴀ) ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̂ ᴠɪ̣, ᴄʜᴜ́ ʟᴀɴ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴜ̣ ᴛɪɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴏ̂́ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴏɴɢ sᴏ̂́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴄᴀᴏ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴋʜᴏᴀ.

ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴏ̛̣ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴆᴀ̃ ᴍᴀ̃ɴ ᴋɪɴʜ, ᴍᴀ̀ ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴏ́ ʙɪ̣ ᴜ xᴏ̛ ᴛᴜ̛̉ ᴄᴜɴɢ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴀ̀ɴʜ sᴀᴜ, ᴄᴏ̀ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜɪ̀ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴄᴀᴏ ᴅᴜ̀ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ́ ᴛɪɴʜ ᴛʀᴜ̀ɴɢ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴛɪɴʜ ᴛʀᴜ̀ɴɢ ʏᴇ̂́ᴜ. ʙᴏ̛̉ɪ ᴠᴀ̣̂ʏ, ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ᴘʜᴀ̉ɪ ʀᴀ̂́ᴛ ɴᴏ̂̃ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴆᴇ̂̉ ᴄᴀ̂́ʏ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴘʜᴏ̂ɪ. ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴀɪ ʜᴀɪ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂ɴɢ ᴛᴜᴀ̂ɴ ᴛʜᴜ̉ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ɴɢᴀ̣̆ᴛ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴅᴀ̂̃ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃, ᴠɪ̀ ᴛʜᴇ̂́ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴠᴀ̂́ɴ ᴆᴇ̂̀ ɢɪ̀ ʙᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ʙᴇ́ ᴛʀᴀɪ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴀ̀ᴏ ᴆᴏ̛̀ɪ ᴏ̛̉ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ 37 ᴛʀᴏɴɢ ɴɪᴇ̂̀ᴍ ᴠᴜɪ ᴄᴜ̉ᴀ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ʏ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ᴋʜᴏᴀ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ sɪɴʜ sᴀ̉ɴ.

ᴘᴠ / ᴛʜᴏɪᴅᴀɪᴘʟᴜs.ɢɪᴀᴅɪɴʜ.ɴᴇᴛ.ᴠɴ

ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ: ʜᴛᴛᴘ://ᴛʜᴏɪ ᴅᴀɪᴘʟᴜs.ɢɪᴀ ᴅɪɴʜ.ɴᴇᴛ.ᴠɴ/ɴɢᴜᴏɪ-ᴘʜᴜ-ɴᴜ-ʟᴀɴ-ᴅᴀᴜ-ʟᴀᴍ-ᴍᴇ-ᴏ-ᴛᴜᴏɪ-58-sɪɴʜ-ᴄᴏɴ-3-ᴛʜᴀɴɢ-sᴜᴀ-ᴠᴀɴ-ᴛʀ.ᴀ.ɴ-ᴛ.ʀ.ᴇ-ᴅ268626.ʜᴛᴍʟ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.