ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʀ̼ɪ̼̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɢ̼ᴀ̼̃ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴏ̼́ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴆ̼.̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ʙ̼ᴀ̣̼̂.̼ᴛ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼s̼.̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂.̼ᴛ̼.̼

 

̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʀ̼ɪ̼̉ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴏ̼́ᴍ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̉ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼

̼ᴄ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̃.̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼!̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼x̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼”̼ɴ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ᴜ̼”̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̉ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴅ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴏ̼́ᴍ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ʙ̼ᴏ̼̂̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̉ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼.

 

 

ɴɢʜᴇ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴠᴏ̛̣ ʀᴇ̂ɴ ʀɪ̉ ʙᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̀ ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ, ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɴᴏ́ɴɢ ᴍᴀ́ᴜ ᴆᴀ̂̉ʏ ᴄᴜ̛̉ᴀ ʀᴏ̂̀ɪ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ

̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ᴜ̛̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼“̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼”̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼́ ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼
̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʀ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̉ɴ̼ ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̉ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀.̼.̼.̼
̼ᴆ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴛ̼ɪ̼́ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ᴘ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼̉ ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̛̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼?̼

̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴏ̼́ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼.̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼.̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼.̼

̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴏ̼́ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼x̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴍ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼ɪ̼́ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̀ ̼s̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴇ̼ɴ̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ʟ̼ɪ̼́ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼.̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂̉.̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ʙ̼ɪ̼̉ᴍ̼ ̼s̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼.̼

sᴜɴɢ sᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ǫᴜᴀ́', ᴠᴏ̛̣ ʀᴇ̂ɴ ʀɪ̉ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ɴɢᴜ̉ ɴʜᴀ̀ ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ, ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴆᴀ̣ᴘ ᴄᴜ̛̉ᴀ xᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ʀᴏ̂̀ɪ ɪᴍ ʙᴀ̣̆ᴛ ᴋʜɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ – ᴛᴀ̂ᴍ sᴜ̛̣ – ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʀɪ́
̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼4̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼.̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼x̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼”̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼x̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼”̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼3̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼3̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼s̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼̂ᴍ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼́ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼.̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴘ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼.̼

 

 

̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̂ ̼ʙ̼ᴏ̛̼̀ ̼ʙ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ᴍ̼ ̼ᴀ̼́ᴏ̼,̼ ̼ɢ̼ᴀ̣̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼.̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂̉,̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴅ̼ᴀ̣̼̆ɴ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂́ ̼ɢ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼2̼,̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼3̼.̼ ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼s̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ɴ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼.̼
̼
̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́.̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼s̼ᴏ̛̼́ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼.̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼s̼ᴀ̼̆́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼s̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ɢ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʏ̼́ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̉.̼

̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴜ̣̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼s̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀.̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɪ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀.̼

̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̣̼ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̃ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴏ̼́ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ᴘ̼ ̼ɢ̼ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̉ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂́ ̼ɢ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʏ̼́ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̣̼.̼

 

 

ᴄᴜ̛́ ᴆᴇ̂́ɴ 12 ɢɪᴏ̛̀ ᴆᴇ̂ᴍ ʟᴀ̀ ᴠᴏ̛̣ ʟᴀ̣ɪ ʀᴇ̂ɴ ᴜ̛ ᴜ̛̉ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴛᴀ̆́ᴍ, ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʀɪ̀ɴʜ

̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼,̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼x̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴇ̼́ᴘ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼s̼ᴏ̛̼́ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼.̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂̃ᴜ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀,̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼̉ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ᴜ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ɢ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ʏ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼x̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼.̼

̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ ̼ʙ̼ᴜ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ʙ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴏ̼́ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́.̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼̂ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ ̼ᴅ̼ᴀ̣̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̉ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʟ̼ɪ̼́ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼s̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ ̼ʟ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̆ɴ̼.̼

 

 

ɴɢʜᴇ ᴠᴏ̛̣ ʀᴇ̂ɴ ʀɪ̉ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀ ɢᴀ̃ ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ, ᴛᴏ̂ɪ ᴆɪᴇ̂ɴ ᴄᴜᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴏ̂ɴɢ ᴄᴜ̛̉ᴀ ᴛʜɪ̀ ʙᴀ̣̂ᴛ ᴋʜᴏ́ᴄ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ sᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ
̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴏ̼́ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴋ̼ɪ̣̼ᴘ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̂́ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼”̼ɢ̼ᴏ̛̣̼ɪ̼ ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ɢ̼ᴏ̛̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼”̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼́ᴀ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴆ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼,̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴏ̼́ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼”̼ᴀ̼,̼ ̼ᴀ̼”̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴠ̼ᴇ̼̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ ̼ᴍ̼ᴀ̼̃ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼?̼

̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼s̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴛ̼.̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̃ ̼ʀ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴏ̼́ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼4̼0̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴇ̼̃ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼?̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ᴍ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼?̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ᴜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼?̼

̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴋ̼ɪ̣̼ᴘ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̂́ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼”̼ɢ̼ᴏ̛̣̼ɪ̼ ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ɢ̼ᴏ̛̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼”̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼́ᴀ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼.̼ ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼.̼

̼ᴄ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̃.̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼!̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼x̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼”̼ɴ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ᴜ̼”̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̉ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴅ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴏ̼́ᴍ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ʙ̼ᴏ̼̂̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̉ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼.̼

̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̃ʏ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴏ̼́ᴍ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼x̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼.̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴅ̼ᴇ̼̂̃ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ᴜ̼.̼

 

 

 

ᴆᴜᴏ̂̉ɪ ᴠᴏ̛̣ ʀᴀ ᴋʜᴏ̉ɪ ɴʜᴀ̀ ᴠɪ̀ ʙᴀᴏ ᴄᴀᴏ sᴜ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴜ̀ɴɢ ʀᴀ́ᴄ, ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ sᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ʟᴀ̣ɪ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴛᴏ̂ɪ ʜᴏ̂́ɪ ʜᴀ̣̂ɴ
̼”̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴀ̼ɪ̼?̼”̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʜ̼ᴇ̼́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼.̼

̼”̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼x̼ɪ̼ɴ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼x̼ɪ̼ɴ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼.̼”̼

̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴏ̼́ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼x̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴇ̼̃ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼.̼

̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼x̼ɪ̼ɴ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ᴀ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̣̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼̂ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ᴜ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.