̶4̶ ̶ᴛ̶ᴏ̶ᴀ̶ ̶ᴛ̶ᴀ̶̶̀ᴜ̶ ̶ʜ̶ᴏ̶̶̉ᴀ̶ ̶ʟ̶ᴀ̶ᴏ̶ ̶x̶ᴜ̶ᴏ̶̶̶̂́ɴ̶ɢ̶ ̶s̶ᴏ̶̶̂ɴ̶ɢ̶,̶ ̶ᴋ̶ʜ̶ɪ̶ᴇ̶̶̶̂́ɴ̶ ̶1̶4̶0̶ ̶ɴ̶ɢ̶ᴜ̶̶̛ᴏ̶̶̶̛̀ɪ̶ ̶(̶ᴄ̶)̶ʜ̶.̶ᴇ̶̶̶̂́ᴛ̶ ̶ᴠ̶ᴀ̶̶̀ ̶8̶0̶ ̶ɴ̶ɢ̶ᴜ̶̶̛ᴏ̶̶̶̛̀ɪ̶ ̶ʙ̶ɪ̶̶̣ ̶ᴛ̶ʜ̶.̶ᴜ̶̶̛.̶ᴏ̶̶̛ɴ̶ɢ̶ ̶ᴄ̶ᴏ̶̶́ ̶ᴄ̶ᴀ̶̶̉ ̶ʙ̶ᴀ̶̶̀ ̶ʙ̶.̶ᴀ̶̶̶̂̀ᴜ̶ ̶ᴠ̶ᴀ̶̶̀ ̶ᴛ̶ʀ̶ᴇ̶̶̉.̶.̶

 

 

 

ᴋʜɪ ᴛᴀ̀ᴜ ᴆᴀɴɢ ǫᴜᴀ sᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴀɴᴀᴡᴀɴ, ᴛʜɪ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴄᴀ̂ʏ ᴄᴀ̂̀ᴜ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ sᴀ̣̂ᴘ ᴆᴏ̂̉, ᴋʜɪᴇ̂́ɴ 4 ᴛᴏᴀ ᴛᴀ̀ᴜ ʀᴏ̛ɪ xᴜᴏ̂́ɴɢ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ.

ᴛʜᴇᴏ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ, ᴠᴜ̣ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɪ́ᴛ ɴʜᴀ̂́ᴛ 140 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴛ ᴍᴀ̣ɴɢ. ᴆᴏ̣̂ɪ ᴄᴜ̛́ᴜ ʜᴏ̣̂ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ 80 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ.

 

 

ᴍᴀ́ʏ ʙᴀʏ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛʜᴀ̆ɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄᴜ̛́ᴜ ʜᴏ̣̂.

ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̂́ʏ, ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʙɪɴʜ ʟɪ́ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴆᴏ̣̂ɪ ᴄᴜ̛́ᴜ ʜᴏ̣̂ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ɢɪᴀ̉ɪ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴄᴀ́ᴄ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ. ᴄᴀ́ᴄ ʙɪɴʜ sɪ̃ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴅᴜ̀ɴɢ ʙᴜ́ᴀ ᴘʜᴀ́ ᴄᴜ̛̉ᴀ ᴆᴏᴀ̀ɴ ᴛᴀ̀ᴜ ᴆᴇ̂̉ ᴋᴇ́ᴏ ᴄᴀ́ᴄ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴍᴀ̆́ᴄ ᴋᴇ̣ᴛ ʙᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ʀᴀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ. ᴍᴀ́ʏ ʙᴀʏ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛʜᴀ̆ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴄᴜ̛́ᴜ ʜᴏ̣̂.

 

 

ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴜ̣ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ.

ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ɴɢᴏ̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ sᴀ̆́ᴛ ᴘᴀᴋɪsᴛᴀɴ ᴀʙᴜʟ ʀᴀᴜғ ᴛᴀʜɪʀ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴜ̣ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴆᴀɴɢ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ. ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴆᴏᴀ̀ɴ ᴛᴀ̀ᴜ ᴄʜᴏ̛̉ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ᴄʜᴏ̛̉ ᴛʜᴇᴏ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴀ̆ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅɪ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ǫᴜᴀ ᴄᴀ̂̀ᴜ ɴᴀ̀ʏ ᴀɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ.

 

 

sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴɢʜᴇ ᴛɪɴ ᴠᴜ̣ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ, ᴛʜᴜ̉ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴘᴀᴋɪsᴛᴀɴ ɴᴀᴡᴀᴢ sʜᴀʀɪғ ᴆᴀ̃ ɢᴜ̛̉ɪ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄʜɪᴀ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ᴛᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴄᴀ́ᴄ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.