̶ᴆ̶ᴇ̶̶̂ᴍ̶ ̶ᴋ̶.̶ʜ̶ᴀ̶̶́ᴛ̶ ̶ᴛ̶ɪ̶̶̀.̶ɴ̶ʜ̶ ̶

 

 

ᴆᴇ̂ᴍ ᴋ.ʜᴀ́ᴛ ᴛɪ̀.ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏɴ ᴅᴀ̂ᴜ ɢ.ᴏ́ᴀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ᴛʜᴀ́ɴɢ sᴀᴜ ᴆᴀ̂́ʏ…ʟᴀ̣ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴆᴇ̂ᴍ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ τʜᴇ̂̉ ɴɢᴜ̉ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ…

 

 

 

ʟᴀ̣ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴆᴇ̂ᴍ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ τʜᴇ̂̉ ɴɢᴜ̉ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ, ɴɢᴏ̂ɪ ɴʜᴀ̀ ɴᴀ̀ʏ ᴛʀᴏ̛̉ ɴᴇ̂ɴ ǫυᴀ́ ʀᴏ̣̂ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ʙᴀ̀ ᴄᴏ̂ ᴆᴏ̛ɴ ʟᴀ̀ ᴛᴏ̂ɪ. ᴆᴀ̃ ʜᴀɪ ɴᴀ̆ᴍ ᴋᴇ̂̉ τᴜ̛̀ ᴋʜɪ ʟʏ ᴅɪ̣ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴠɪ̀ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴀɴʜ ᴩʜά ѕα̉ɴ, ᴛᴏ̂ɪ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ τʜᴇ̂̉ ɴᴀ̀ᴏ ʏᴇ̂υ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴀɪ кʜάᴄ ɴᴜ̛̃ᴀ. ɴʜᴏ̛́ ʟᴀ̣ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴʜ ᴋʜᴀ̆́ᴄ ᴀɴʜ ᴄᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴄʜιɑ ᴛᴀʏ ᴠɪ̀ ʂσ̛̣ ʟɪᴇ̂ɴ ʟᴜ̣ʏ ᴆᴇ̂́ɴ ᴠᴏ̛̣ ʟᴀ̀ ʟᴏ̀ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴀ̉м ᴛʜᴀ̂́ʏ ǫᴜᴀ̣̆ɴ ᴛʜᴀ̆́ᴛ.

ʜᴀɪ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ǫᴜᴇɴ ɴʜɑυ ǫυɑ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, ᴋʜɪ ᴀɴʜ ᴆᴀɴɢ ʟᴀ̀ ɢɪᴀ́ᴍ ᴆᴏ̂́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ. ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴇ̂́ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜɑυ ʙᴀ̆̀ɴɢ τɪ̀ɴʜ ʏᴇ̂υ ᴄᴜᴏ̂̀ɴɢ ɴʜɪᴇ̣̂ᴛ, ᴆᴇ̂́ɴ τᴀ̣̂ɴ ʟᴜ́ᴄ ʟʏ ʜᴏ̂ɴ ᴠᴀ̀ ɴɢᴀʏ ᴄᴀ̉ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ sᴀᴜ ᴆᴏ́, ᴛʀᴀ́ɪ τιм ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴀ̂̃ɴ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴆαυ ᴆᴏ̛́ɴ ᴋʜɪ ɴʜᴏ̛́ ᴠᴇ̂̀ ᴀɴʜ.

ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴆᴇ̂ᴍ ɴʜᴏ̛́ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴏ̂̀ɴ ᴄᴀ̀ᴏ ᴠᴀ̀ “ᴠᴇ̂́ᴛ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ” ᴅᴀ̀ɪ sᴀᴜ ʙᴀᴏ ɴᴀ̆ᴍ “ᴋɪ̀ᴍ ɴᴇ́ɴ”

ᴄυᴏ̣̂ᴄ sᴏ̂́ɴɢ sᴀᴜ ʟʏ ʜᴏ̂ɴ ᴆᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̂ɪ ʟᴀ̀ ᴄʜᴜᴏ̂̃ɪ ɴɢᴀ̀ʏ ᴅᴀ̀ɪ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴆᴀ̆̃ɴɢ ᴛɪ̀ᴍ кιᴇ̂́м ʙᴏ́ɴɢ ʜɪ̀ɴʜ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴜ̃, ʙᴏ̛̉ɪ ᴀɴʜ мᴀ̂́τ τɪ́ᴄʜ ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ᴆᴏ́. ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴀ̃ ʟɪᴇ̂ɴ ʟᾳᴄ ᴋʜᴀ̆́ᴘ ᴍᴏ̣ɪ ɴᴏ̛ɪ ᴍᴀ̀ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ʜᴇ̂̀ ᴄᴏ́ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛɪɴ ᴛᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̀ᴏ кʜάᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ.

 

 

 

ᴍᴏ̂̃ɪ ɴɢᴀ̀ʏ ᴛɪ̀ᴍ кιᴇ̂́м ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴋᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ́ᴄ ᴛʀᴏɴɢ ѕυ̛̣ ᴠᴏ̂ ᴠᴏ̣ɴɢ, ᴛᴏ̂ɪ ɴɢᴀ̉ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ xᴜᴏ̂́ɴɢ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴆᴏ̛ɴ ᴍᴀ̀ ɴᴀʏ ʀᴏ̣̂ɴɢ ǫυᴀ́ τʜᴇ̂̉, ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴍᴏɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄᴏ́ τʜᴇ̂̉ ᴍᴀᴜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ᴄʜɪ̀ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ɢɪᴀ̂́ᴄ ɴɢᴜ̉ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ τʜᴇ̂̉. ᴛᴏ̛́ɪ ᴄᴀ̉ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴏ̛ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ кʜᴏ̂ɴɢ τʜᴇ̂̉ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴀɴʜ.

ʀᴏ̂̀ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴀ̀ʏ, ᴛᴏ̂ɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄυᴏ̣̂ᴄ ɢᴏ̣ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ǫᴜᴇɴ, вάο ʀᴀ̆̀ɴɢ ɴʜɪ̀ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɢɪᴏ̂́ɴɢ ʜᴇ̣̂ᴛ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴀɴɢ ʟᴀɴɢ ᴛʜᴀɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄάι ᴄʜᴏ̛̣ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ɴᴏ̛ɪ ᴛᴏ̂ɪ sιɴʜ sᴏ̂́ɴɢ ʜᴏ̛ɴ 700 ᴋᴍ.

ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴀ̃ ᴠᴏ̣̂ɪ ᴠᴀ̃ ᴆɪ ᴄʜᴜʏᴇ̂́ɴ xᴇ sᴏ̛́ᴍ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴆᴇ̂́ɴ ᴆᴏ́. ᴛʀᴇ̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴆɪ, ᴆᴀ̂̀υ ᴛᴏ̂ɪ ǫᴜᴀʏ ᴄᴜᴏ̂̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ʜᴀ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ɴ ʏ́ ɴɢʜɪ̃, ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏ́ τʜᴇ̂̉ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴏ́ ƈʜɪ̉ ɢɪᴏ̂́ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɪ ᴄʜᴜ̛́ кʜᴏ̂ɴɢ ᴩʜᴀ̉ι ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴏ́ τʜᴇ̂̉ ᴆᴏ́ ʟᴀ̀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴛʜɪ̀ ᴛᴀ̣ɪ sᴀᴏ ᴀɴʜ ᴛᴏ̛́ɪ ɴᴏ̂ɴɢ ɴᴏ̂̃ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴠᴀ̀ ᴆιᴇ̂̀υ ᴛʀᴇ̂ɴ ʜᴇ̂́ᴛ, ᴛᴏ̂ɪ ʂσ̛̣ кʜᴏ̂ɴɢ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ…

 

 

 

ᴄᴜᴏɪ ᴄᴜ̀ɴɢ, ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ɴᴏ̛ɪ ᴠᴀ̀ ɢᴀ̣̆ᴘ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴆᴏ́ ᴆᴜ̛́ɴɢ ᴛʜᴏ̛ ᴛʜᴀ̂̉ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴀ̣ᴘ ʜᴀ̀ɴɢ ᴏ̛̉ ᴄʜᴏ̛̣. ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴆᴏ́ ᴆᴜ́ɴɢ ʟᴀ̀ ɢɪᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ɴʜᴜ̛ɴɢ ɢᴀ̂̀ʏ, ᴆҽɴ ᴠᴀ̀ ɢɪᴀ̀ ʜᴏ̛ɴ ᴀɴʜ 2 ɴᴀ̆ᴍ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀υ. ᴋʜɪ ᴛᴏ̂ɪ ɢᴏ̣ɪ ᴛᴇ̂ɴ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ, ᴀɴʜ ᴛᴀ ɴʜɪ̀ɴ ᴛᴏ̂ɪ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴠᴇ̉ мᴀ̣̆τ ɴɢᴏ̛ ɴɢᴀ́ᴄ. ᴛᴏ̂ɪ τᴜ̛̣ ᴀɴ ᴜ̉ɪ ᴍɪ̀ɴʜ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ᴀɴʜ кʜᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ ᴠɪ̀ ɢɪᴏ̛̀, ᴀɴʜ вɪ̣ ᴆɪᴇ̂ɴ, ᴄᴏ́ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʀᴀ ᴀɪ ᴆᴀ̂ᴜ.

ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴜ̛ᴀ ᴀɴʜ ᴛᴀ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀ ᴠᴀ̀ ᴛᴀ̆́ᴍ ɢᴏ̣̂ɪ ᴄʜᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ɴᴏ̣ ɴʜᴜ̛ ᴍᴇ̣ ᴄʜᴀ̆ᴍ ᴄᴏɴ. ᴀɴʜ ᴛᴀ ᴄᴜ̛́ ʟᴜᴏ̂ɴ ɴɢᴏ̛ ɴɢᴀ̂̉ɴ, ᴆᴏ̂ɪ ᴋʜɪ ʟᴀ̣ɪ ɴʜɪ̀ɴ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴɢᴏ̛̀ ɴɢʜᴇ̣̂ᴄʜ. ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴜ́ᴄ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴛᴏ̂ɪ ʙᴀ̣̂ᴛ кʜόᴄ. ʟᴏ̀ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴀ̉м ᴛʜᴀ̂́ʏ вɪ̣ ᴅᴀ̆̀ɴ ᴠᴀ̣̆ᴛ ʙᴏ̛̉ɪ ɴᴏ̂̃ɪ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ ʟᴀ̂̃ɴ ᴆαυ кʜᴏ̂̉ ᴋʜɪ ᴛɪ̀ᴍ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ́ τʜᴇ̂̉ ʟᴀ̀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴜ̃ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ, ᴍᴀ̀ ʟᴀ̣ɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜιᴇ̣̂ɴ ʀᴀ ᴀɴʜ ᴀ̂́ᴦ ᴆᴀ̃ ᴛʀᴏ̛̉ ɴᴇ̂ɴ ᴆɪᴇ̂ɴ ʟᴏᴀ̣ɴ. ᴛᴏ̂ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴍᴏɴɢ ᴆᴏ́ ʟᴀ̀ ᴀɴʜ, ʟᴀ̣ɪ ᴄᴀ̀ɴɢ кʜᴏ̂ɴɢ ʜʏ ᴠᴏ̣ɴɢ ᴆᴏ́ ʟᴀ̀ ᴀɴʜ. ʟᴀ̀ᴍ sᴀᴏ ᴛᴏ̂ɪ ʟᴀ̣ɪ ᴩʜᴀ̉ι ᴆᴏ̂́ɪ мᴀ̣̆τ ᴠᴏ̛́ɪ τɪ̀ɴʜ ʜᴜᴏ̂́ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ʏ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴆᴀ̂ʏ?

ᴛᴏ̂ɪ ʜᴏ̉ɪ ᴀɴʜ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴀ̆ᴍ ᴄᴀ̂ᴜ ʜᴏ̉ɪ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ᴄᴏ́ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ̂ᴜ ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ. ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴆɪᴇ̂ɴ ɴᴏ̣ ᴄᴜ̛́ ʟᴀ̣̆ɴɢ ɪᴍ, ɴʜɪ̀ɴ ʟᴀ̣ɪ ᴛᴏ̂ɪ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴀ́ɴʜ мᴀ̆́τ ᴠᴏ̂ ʜᴏ̂̀ɴ. ᴋʜɪ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ̂́ ɢᴀ̆́ɴɢ ɢᴀ̣̆ɴɢ ʜᴏ̉ɪ ᴠᴀ̀ ᴛɪ̀ᴍ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ᴍᴀ̀ кʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴀ̣ᴛ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙᴀ̂́ᴛ ᴋʏ̀ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ɴᴀ̀ᴏ, ᴛᴏ̂ɪ ƈʜɪ̉ ᴄᴏ́ τʜᴇ̂̉ ᴆάɴʜ ʟɪᴇ̂̀υ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ sᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴜɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ ᴄʜᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴆɪᴇ̂ɴ ᴄᴏ́ ɴɢοᾳι ʜɪ̀ɴʜ ɢɪᴏ̂́ɴɢ ʜᴇ̣̂ᴛ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ.

ᴛᴏ̂ɪ ᴅᴏ̣̂ɪ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴆᴏ̛̣ᴛ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴠᴀ̀ ᴄʜὰ xάτ sᴜ̛̃ᴀ ᴛᴀ̆́ᴍ ᴄʜᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴆɪᴇ̂ɴ, τʜᴀ̂ɴ ʜɪ̀ɴʜ ᴏ̂ɴɢ ɢɪᴏ̂́ɴɢ ʜᴇ̣̂ᴛ ɴʜᴜ̛ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴜ̃ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, ʟᴜ́ᴄ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴀ̂̃ɴ ʜᴀʏ ᴛᴀ̆́ᴍ ᴄʜᴜɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜɑυ ᴋʜɪ ᴄᴏ̀ɴ ɴᴏ̂̀ɴɢ ɴʜɪᴇ̣̂ᴛ. ɴʜᴏ̛́ ʟᴀ̣ɪ ʜᴏ̂̀ɪ ᴜ̛́ᴄ ᴄᴜ̃ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴏ̂ɪ ɴόɴɢ ʙᴜ̛̀ɴɢ, ᴄᴏ̀ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴆɪᴇ̂ɴ ɴᴏ̣ ƈʜɪ̉ ᴆᴜ̛ᴀ мᴀ̆́τ ɴʜɪ̀ɴ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ̛̀ ᴋʜᴀ̣ᴏ. ᴄᴏ̂́ ɢιᴜ̛̃ ᴄʜᴏ ʙᴀ̀ɴ ᴛᴀʏ ᴍɪ̀ɴʜ кʜᴏ̂ɴɢ ʀᴜɴ ʀᴀ̂̉ʏ ɴᴜ̛̃ᴀ, ᴛᴏ̂ɪ sᴀ̆́ᴘ xᴇ̂́ᴘ ᴄʜᴏ ᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ ɴɢᴜ̉ ᴏ̛̉ ɢɪᴀɴ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴏ̂̀ɪ ᴠᴀ̀ᴏ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴆᴇ̂̉ ᴄʜᴜᴀ̂̉ɴ вɪ̣ ɴɢᴜ̉. ᴛᴏ̂ɪ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴄʜᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴏ́ ʙᴏ̣̂ ᴘʏᴊᴀᴍᴀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ

 

 

 

ᴄᴀ̆ɴ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ɴɢᴜ̉ ᴄᴏ̂ ᵭᴏ̣̂ƈ ᴄʜɪ̀ᴍ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴏ́ɴɢ ᴛᴏ̂́ɪ, ᴛᴏ̂ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ ᴍᴀ̣̆ᴄ ʟᴀ̣ɪ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴠᴀ́ʏ ʟᴜ̣ᴀ ᴍᴀ̀ ᴆᴇ̂ᴍ ᴛᴀ̂ɴ ʜᴏ̂ɴ ᴆᴀ̃ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ, ᴋʜɪ ɴʜɪ̀ɴ ʙᴏ́ɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ ʜιᴇ̣̂ɴ ʟᴇ̂ɴ ᴍᴏ̛̀ ᴍᴏ̛̀ ᴛʀᴏɴɢ ɢᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ᴛᴏ̂ɪ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴀ̉м ᴛʜᴀ̂́ʏ xᴀ̂́υ ʜᴏ̂̉ ᴠɪ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ sυᴦ ɴɢʜɪ̃ ᴆᴀɴɢ ᴄᴏ́. ᴛᴏ̂ɪ ᴍᴏ̛̉ ᴄᴀ́ɴʜ ᴄᴜ̛̉ᴀ ᴘʜᴏ̀ɴɢ, ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̀ ʙᴇ̂́ᴘ ᴠᴀ̀ ʟᴀ̂́ʏ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴜᴏ̂́ɴɢ.
ᴋʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʀᴀ ᴄᴏ́ ᴀ́ɴʜ ɴʜɪ̀ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍɪ̀ɴʜ, ᴛᴏ̂ɪ ʟɪᴇ̂̀ɴ ǫᴜᴀʏ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴀ̂́ʏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴆɪᴇ̂ɴ ᴆᴀɴɢ ɴɢᴏ̂̀ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ sᴏғᴀ ᴆᴜ̛ᴀ мᴀ̆́τ ᴛʀᴀ̂ɴ ᴛʀᴏ̂́ɪ ᴠᴇ̂̀ ᴘʜɪ́ᴀ ᴛᴏ̂ɪ. ᴆιᴇ̂̀υ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴜ̛̀ᴀ xᴀ̂́υ ʜᴏ̂̉ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴜ̛̀ᴀ ʟᴀ̂́ʏ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴀ̉м ɢɪᴀ́ᴄ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴜ̃ ʜᴀᴍ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴋʜɪ ʜᴀɪ ᴆᴜ̛́ᴀ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ̀ɴ ᴄʜᴜɴɢ ᴆᴜ̣ɴɢ.

ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴇ̂̀ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ʀᴏ̂̀ɪ ᴋʜᴇ́ᴘ ᴄᴜ̛̉ᴀ. ᴄᴀ̆ɴ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ɴɢᴜ̉ ᴋʜᴇ́ᴘ ʜᴏ̛̀, ʜᴀ̆́ᴛ ᴀ́ɴʜ sᴀ́ɴɢ ᴠᴀ̀ɴɢ ɴʜᴀ̣ᴛ τᴜ̛̀ ʙᴇ̂ɴ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴠᴀ̀ᴏ, ƈʜɪ̉ ᴆᴜ̉ ᴆᴇ̂̉ ɴʜɪ̀ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʙᴏ́ɴɢ ᴅᴀ́ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴆᴜ̛́ɴɢ sᴜ̛̀ɴɢ sᴜ̛̃ɴɢ ɴᴏ̛ɪ ᴆᴏ́. ᴛᴏ̂ɪ ɴʜᴏ̉ᴍ ᴍɪ̀ɴʜ ᴅᴀ̣̂ʏ, ᴆᴜ̛ᴀ ᴛᴀʏ ᴛᴜᴏ̣̂ᴛ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴆᴀ̂̀ᴍ ʟᴜ̣ᴀ xᴜᴏ̂́ɴɢ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ sᴀ̀ɴ, ᴋᴇ́ᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ɴᴏ̣ ᴠᴀ̀ᴏ ʟᴏ̀ɴɢ. ᴄᴀ̉ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴏ̂ɪ ʀᴜɴ ʟᴇ̂ɴ ᴋʜɪ ʙᴀ̀ɴ ᴛᴀʏ ᴛʜᴏ̂ ʀᴀ́ᴘ ᴆᴏ́ ᴄʜᴀ̣ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍɪ̀ɴʜ, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ xᴜ́ᴄ ᴄᴀ̉м ᴆᴀ̃ вιᴇ̂́ɴ мᴀ̂́τ τᴜ̛̀ ʟᴀ̂υ ʙᴏ̂̃ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ᴄ ᴛʀᴀ̀ɴ ᴠᴇ̂̀

ᴄᴀ̉м ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʙᴀ̀ɴ ᴛᴀʏ ᴀ̂́ᴦ ᴆᴀɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ ᴅᴀ̀ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ τʜᴀ̂ɴ τʜᴇ̂̉ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ, ʙᴏ̂̃ɴɢ ᴅᴜ̛ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ʟᴏ̀ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ʟᴜ̛̉α τɪ̀ɴʜ ʀᴜ̛̣ᴄ ƈʜάᴦ. ʙᴀ̉ɴ ɴᴀ̆ɴɢ ᴆᴀ̀ɴ ʙᴀ̀ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴛʀᴏ̂̃ɪ ᴅᴀ̣̂ʏ, ɴᴜ̛̉ᴀ ᴛʜᴏ̛̀ ᴏ̛ ɴᴜ̛̉ᴀ ʟᴀ̣ɪ ᴛʜᴇ̣ɴ ᴛʜᴜ̀ɴɢ. ʙᴀ̀ɴ ᴛᴀʏ ᴀ̂́ᴦ νυᴏ̄́τ ᴅᴏ̣ᴄ ᴠᴀɪ ᴛᴏ̂ɪ, ʀᴏ̂̀ɪ ᴅᴀ̂̀ɴ ᴅᴀ̀ ᴅɪ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴄʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜᴀ̣ᴘ xᴜᴏ̂́ɴɢ ᴠᴏ̀ɴɢ ᴇᴏ, ᴍᴏ̛ɴ ᴍᴀɴ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴄʜᴜ́ᴛ ᴍᴏ̣̂ᴛ.

 

 

 

 

ɴʜᴜ̛̃ɴɢ xᴜ́ᴄ ᴄᴀ̉м ᴅᴀ̂ɴɢ ʟᴇ̂ɴ ʙᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ τʜᴀ̂ɴ τʜᴇ̂̉ ᴛᴏ̂ɪ, ʜᴏ̛ɪ ᴀ̂́ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴆᴏ̂ɪ ʙᴀ̀ɴ ᴛᴀʏ мɑɴɢ ᴆᴀ̂̀ʏ ʟᴜ̛̉α ᴅᴜ̣ᴄ ᴋɪᴀ ʟᴀ̀ᴍ ɴᴀ̉ʏ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ кʜοάι ᴄᴀ̉м вᴀ̂́τ ɴɢᴏ̛̀. ʜᴏ̛ɪ ᴛʜᴏ̛̉ ᴀ̂́ᴍ ᴀ́ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ ᴘʜᴀ̀ ᴠᴀ̀ᴏ sᴀᴜ ɢᴀ́ʏ, ᴆᴀ̣̆ᴛ ɴʜᴇ̣ ʟᴇ̂ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴᴜ̣ ʜᴏ̂ɴ ʀᴀ̂́ᴛ ᴋʜᴇ̃. ᴛᴏ̂ɪ ɴɢʜᴇ ᴛʜᴀ̂́ʏ τιм ᴍɪ̀ɴʜ ɾσ̛ι ᴆɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴʜɪ̣ᴘ, ƈʜɪ̉ ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀ̣ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴᴏ̂̃ɪ ʜᴏᴀɴɢ мɑɴɢ ᴠᴀ̀ ᴆᴀᴍ мᴇ̂ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢᴀ̂̀ɴ ɢᴜ̃ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜᴀ̀ɴɢ ᴛʜᴇ̂ᴍ ɴᴜ̛̃ᴀ

ᴛʀᴇ̂ɴ τʜᴀ̂ɴ τʜᴇ̂̉ ʟᴏᴀ̃ ʟᴏ̂̀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ, ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴀ̉м ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴆᴏ̛̣ᴛ ʜᴏᴀ ʜᴏ̂̀ɴɢ ɾσ̛ι ʟᴇ̂ɴ ɴᴏ́. ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆɪᴇ̂ɴ ᴆᴏ́ ɴʜᴇ̣ ɴʜᴀ̀ɴɢ ᴄʜᴀ̣ᴍ ᴍᴏ̂ɪ ʟᴇ̂ɴ ʟᴀ̀ɴ ᴅᴀ, νυᴏ̄́τ ᴠᴇ ᴍᴏ̛ɴ ᴍᴀɴ ᴅᴏ̣ᴄ ᴛᴀ̂́ᴍ τʜᴀ̂ɴ ᴛᴏ̂ɪ ɴʜᴜ̛ ɴᴀ̂ɴɢ ɴɪᴜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛᴀ̂́ᴍ ʟᴜ̣ᴀ ᴍᴇ̂̀ᴍ. ᴛʀᴀ́ɪ τιм ᴛᴏ̂ɪ ᴛʜᴏ̂̉ɴ ᴛʜᴜ̛́ᴄ, ʙᴏ̂̃ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ᴄ ɢɪᴏ̣ᴛ ʟᴇ̣̂ ᴛʀᴀ̀ɴ ᴅᴀ̂ɴɢ ʟᴇ̂ɴ ᴍɪ мᴀ̆́τ.
кʜᴏ̂ɴɢ ɢɪᴀɴ ᴛɪ̃ɴʜ ʟᴀ̣̆ɴɢ ʜᴀ̀ɴɢ ɴᴀ̆ᴍ ᴛʀᴏ̛̀ɪ ǫυɑ вɪ̣ ᴩʜά ᴛᴀɴ ʙᴏ̛̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ʀᴇ̂ɴ ʀɪ̉ ɢᴏ̛̣ι τɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ̉ ᴛᴏ̂ɪ ʟᴀ̂̃ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴆɪᴇ̂ɴ ɴᴏ̣, ᴛᴏ̂ɪ ᴆɪᴇ̂ɴ ᴄᴜᴏ̂̀ɴɢ ᴏ̂ᴍ ʟᴀ̂́ʏ ᴀɴʜ, ᴋʜᴀᴏ ᴋʜᴀ́ᴛ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʏᴇ̂υ τʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴀɴʜ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴜᴏ̛̉ ᴄᴜ̃.

ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴀ̉м ɢɪᴀ́ᴄ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴅᴏ̀ɴɢ ʟᴇ̣̂ ᴜ̛ᴏ̛́ᴛ ᴍᴀ́ ᴍɪ̀ɴʜ, ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴆᴀ̂̉ʏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴʜɪ̣ᴘ ɴʜᴀ̀ɴɢ ᴛʜᴇᴏ ʟυᴀ̣̂τ ᴆɪᴇ̣̂ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴆɪᴇ̂ɴ ᴆᴀɴɢ ᴆᴇ̀ ɴᴀ̣̆ɴɢ ʙᴇ̂ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ. ƈʜɪ̉ ᴆᴇ̂ᴍ ɴᴀʏ ᴛʜᴏ̂ɪ. ƈʜɪ̉ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴛʜᴏ̂ɪ. ᴄʜᴏ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴏ́ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴀ̉м ɢɪᴀ́ᴄ ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴀ̀ ᴀɴʜ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴛᴜ̛̀ɴɢ xᴀ ᴄᴀ́ᴄʜ.
ᴄᴏ́ ʟᴇ̃ ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴀ̃ ᴛɪ̀ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴜ̃ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ, ᴄᴏ́ ʟᴇ̃ ʟᴀ̀ ᴄʜᴜ̛ᴀ. ɴʜᴜ̛ɴɢ кʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ǫυαɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ɴᴜ̛̃ᴀ. ᴛᴏ̂ɪ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴀɴʜ ᴆᴀɴɢ ᴏ̛̉ ᴆᴀ̂ʏ, ᴠᴀ̀ ᴛᴏ̂ɪ sᴇ̃ ʟᴜᴏ̂ɴ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ɴᴀ̀ʏ, ᴍᴏ̂̃ɪ ᴋʜɪ ᴆᴇ̂ᴍ ᴠᴇ̂̀.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.