̶̶̼ᴠ̶̶̼ᴏ̶̶̶̶̛̣̼ ̶̶̼ᴆ̶̶̼ᴇ̶̶̶̶̼̂̉ ̶̶̼ᴄ̶̶̼ʜ̶̶̼ᴏ̶̶̶̶̼̂̀ɴ̶̶̼ɢ̶̶̼ ̶̶̼ᴄ̶̶̼ᴜ̶̶̶̛̼ᴏ̶̶̶̶̛̼̃ɴ̶̶̼ɢ̶̶̼ ̶̶̼ʜ̶̶̼ɪ̶̶̼ᴇ̶̶̶̶̼̂́ᴘ̶̶̼ ̶̶̼ᴄ̶̶̼ᴏ̶̶̼ɴ̶̶̼ ̶̶̼ɢ̶̶̼ᴀ̶̶̶̼́ɪ̶̶̼ ̶̶̼1̶̶̼0̶̶̼ ̶̶̼ᴛ̶̶̼ᴜ̶̶̼ᴏ̶̶̶̶̼̂̉ɪ̶̶̼ ̶̶̼s̶̶̼ᴜ̶̶̼ᴏ̶̶̶̶̼̂́ᴛ̶̶̼ ̶̶̼3̶̶̼ ̶̶̼ɴ̶̶̼ᴀ̶̶̶̼̆ᴍ̶̶̼ ̶̶̼ᴆ̶̶̼ᴇ̶̶̶̶̼̂̉ ̶̶̼ᴛ̶̶̼ʀ̶̶̼ᴜ̶̶̶̶̛̼̀ ̶̶̼ᴛ̶̶̼ᴀ̶̶̶̼̀

 

 

̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼1̼0̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼s̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼3̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴛ̼ᴀ̼

ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼ ̼ѵ̼ᴏ̼̂ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̣̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼s̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼3̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼,̼ ̼ѵ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̣̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɓ̼ᴇ̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ѵ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼”̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴏ̼̂̉ɴ̼ɢ̼ ̼ɓ̼ɪ̣̼.̼.̼.̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼”̼.

̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼3̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɓ̼ᴇ̼́ ̼ɴ̼.̼ᴋ̼.̼ʟ̼ ̼(̼1̼5̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼)̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼ ̼ʀ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̃ᴍ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɓ̼ᴇ̼́ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼́ɴ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼̂̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼́.

ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ѵ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̼̃ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̉,̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼x̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼(̼s̼ɴ̼ ̼1̼9̼6̼9̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼́ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ʜ̼ᴏ̼̀ᴀ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼,̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ ̼ʜ̼ᴏ̼̀ᴀ̼,̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼)̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̃ ̼ɓ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɴ̼ᴅ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼x̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼.

 

 

̼ɴ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼,̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ƌ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ƌ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼̉ɪ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼.̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̣̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ʏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ᴜ̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ɓ̼ᴏ̼̉ ̼ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ƌ̼ɪ̼ ̼ɓ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ɓ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼.

̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼1̼9̼9̼3̼,̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼.̼ᴛ̼.̼ɢ̼ ̼(̼4̼1̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼)̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ѵ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀᴜ̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼3̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼.̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂́ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ƌ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ɴ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ɢ̼.̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼s̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ɢ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂̉ ̼ƌ̼ɪ̼ ̼ɓ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ѵ̼ᴇ̼́ ̼s̼ᴏ̼̂́,̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̣̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ɢ̼ᴜ̛̼̉ɪ̼ ̼ѵ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ ̼3̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ѵ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ƌ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ɓ̼ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ѵ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴅ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼.̼ᴋ̼.̼ʟ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼1̼0̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼.ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ʏ̼́,̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̃ɴ̼, ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ƌ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼3̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼̉.̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ɓ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ʟ̼.̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ʟ̼.̼ ̼ƌ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ʜ̼ᴜ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ᴍ̼,̼ ̼ʏ̼ ʟ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼x̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ɓ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̀ ̼ƌ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ɓ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ʀ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼.̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɓ̼ᴇ̼́ ̼1̼0̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼s̼ᴏ̛̣̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̃ɪ̼,̼ ̼ѵ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ѵ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼x̼ɪ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ɓ̼ɪ̣̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼́ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼.̼ ̼x̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɪ̼,̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀,̼ ̼ɓ̼ᴏ̼̉ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ʟ̼.̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆̀ᴍ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɪ̼,̼ ̼ƌ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ƌ̼ᴏ̛̼́ɴ̼.

 

 

̼ᴋ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼̉ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ƌ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼̉ ̼ƌ̼ɪ̼,̼ ̼ʟ̼.̼ ̼ɓ̼ɪ̣̼ ̼ɓ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂ ̼ʟ̼ᴇ̣̼̂ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̣̼ᴄ̼,̼ ̼ɓ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ƌ̼ᴀ̼́ᴘ̼ ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ɪ̼.̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼s̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɓ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀,̼ ̼ʟ̼.̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ɓ̼ɪ̣̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ѵ̼ᴜ̣̼.̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̃ ̼ᴍ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼”̼ƌ̼ᴇ̼̀ɴ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼̉”̼,̼ ̼ʟ̼.̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼x̼ɪ̼̉ᴜ̼ ̼ƌ̼ɪ̼.

̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼3̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ѵ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼ ̼ɓ̼ᴇ̼́ ̼ʟ̼.̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ƌ̼ᴏ̛̼́ɴ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴏ̣̼̂ ̼ѵ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴀ̼ɪ.̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʟ̼.̼ ̼ƌ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ᴍ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɓ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ƌ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼ ̼ѵ̼ᴇ̼̂̀ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ ̼”̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̀ᴍ̼”̼.̼ʟ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ᴅ̼ᴏ̼:̼ ̼”̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɴ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̃”̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʏ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼x̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ʜ̼ ̼ʟ̼.̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ɓ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼.̼ ̼ʟ̼.̼ ̼ѵ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̂̃ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɓ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̂́ɴ̼.̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̼̃ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ƌ̼ᴏ̼́.

̼ᴛ̼ᴏ̼̀ᴀ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼x̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ѵ̼ᴏ̼̂ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ɪ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̣̼ ̼x̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼x̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼

 

 

ᴛ̼.̼ɢ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼s̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼x̼ɪ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼

̼”̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼s̼ᴀ̼̂́ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̉ ̼ɓ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ɓ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̃ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̃ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ƌ̼ᴏ̛̼́ɴ̼,̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɓ̼ᴏ̼̂́ ̼ƌ̼ᴇ̼̉ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ᴄᴜ̛̼́ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ ̼ᴛ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼x̼ᴜ̛̼̉ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼,̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̛̼̀ ̼x̼ᴇ̼́ᴛ̼ ̼ᴏ̼̂̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼”̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ɢ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼.̼ ̼”̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɢ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ɓ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴏ̼̂̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ʏ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴘ̼ ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ƌ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼.̼ ̼ᴏ̼̂̉ɴ̼ɢ̼ ̼ɓ̼ɪ̣̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴜ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɓ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼.̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴏ̼̂̉ɴ̼ɢ̼ ̼ѵ̼ᴇ̼̂̀,̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼…̼”̼

 

 

̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ʟ̼.̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼,̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɓ̼ᴏ̼̂́,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʀ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ ̼s̼ᴏ̛̣̼.ᴛ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼ ̼ѵ̼ᴏ̼̂ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ɓ̼ɪ̣̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴘ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼.̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼,̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ѵ̼ᴏ̼̂ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼x̼ᴏ̼́ᴀ̼ ̼ɓ̼ᴏ̼̉,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ɓ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ɓ̼ᴇ̼́ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ƌ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼s̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.